Shou Shao Yin Xin Jing 手少阴心经 (Heart Channel)

TRANSLATION: Heart Meridian of the Hand Shao Yin
JING-WELL POINT: Shao Chong (HT 9)
YING-SPRING POINT: Shao Fu (HT 8)
SHU-STREAM POINT: Shen Men (HT 7)
JING-RIVER POINT: Ling Dao (HT 4)
HE-SEA POINT: Shao Hai (HT 3)
YUAN-SOURCE POINT: Shen Men (HT 7)
LUO-CONNECTING POINT: Tong Li (HT 5)
XI-CLEFT POINT: Yin Xi (HT 6)