Shou Jue Yin Gan Jing 足厥阴肝经 (Liver Channel)

TRANSLATION: Liver Meridian of the Foot Jue Yin
JING-WELL POINT: Da Dun (LV 1)
YING-SPRING POINT: Xing Jian (LV 2)
SHU-STREAM POINT: Tai Chong (LV 3)
JING-RIVER POINT: Zhong Feng (LV 4)
HE-SEA POINT: Qu Quan (LV 8)
YUAN-SOURCE POINT: Tai Chong (LV 3)
LUO-CONNECTING POINT: Li Gou (LV 5)
XI-CLEFT POINT: Zhong Du (LV 6)