Shou Tai Yin Fei Jing 手太阴肺经 (Lung Channel)

TRANSLATION: Lung Meridian of the Hand Tai Yin
JING-WELL POINT: Shao Shang (LU 11)
YING-SPRING POINT: Yu Ji (LU 10)
SHU-STREAM POINT: Tai Yuan (LU 9)
JING-RIVER POINT: Jing Qu (LU 8)
HE-SEA POINT: Chi Ze (LU 5)
YUAN-SOURCE POINT: Tai Yuan (LU 9)
LUO-CONNECTING POINT: Lie Que (LU 7)
XI-CLEFT POINT: Kong Zui (LU 6)