Shou Tai Yang Xiao Chang Jing 手太阳小肠经 (Small Intestine Channel)

TRANSLATION: Small Intestine Meridian of the Hand Tai Yang
JING-WELL POINT: Shao Ze (SI 1)
YING-SPRING POINT: Qian Gu (SI 2)
SHU-STREAM POINT: Hou Xi (SI 3)
JING-RIVER POINT: Yang Gu (SI 5)
HE-SEA POINT: Xiao Hai (SI 8)
YUAN-SOURCE POINT: Wan Gu (SI 4)
LUO-CONNECTING POINT: Zhi Zheng (SI 7)
XI-CLEFT POINT: Yang Lao (SI 6)