Zu Tai Yin Pi Jing 足太阴脾经 (Spleen Channel)

TRANSLATION: Spleen Meridian of the Foot Tai Yin
JING-WELL POINT: Yin Bai (SP 1)
YING-SPRING POINT: Da Du (SP 2)
SHU-STREAM POINT: Tai Bai (SP 3)
JING-RIVER POINT: Shang Qiu (SP 5)
HE-SEA POINT: Yin Lin Quan (SP 9)
YUAN-SOURCE POINT: Tai Bai (SP 3)
LUO-CONNECTING POINT: Gong Sun (SP 4)
XI-CLEFT POINT: Di Ji (SP 8)