Shou Shao Yang San Jiao Jing 手少阳三焦经 (Triple Burner Channel)

TRANSLATION: Triple Burner Meridian of the Hand Shao Yang
JING-WELL POINT: Guan Chong (TB 1)
YING-SPRING POINT: Ye Men (TB 2)
SHU-STREAM POINT: Yang Chi (TB 4)
JING-RIVER POINT: Zhi Gou (TB 6)
HE-SEA POINT: Tian Jing (TB 10)
YUAN-SOURCE POINT: Yang Chi (TB 4)
LUO-CONNECTING POINT: Wai Guan (TB 5)
XI-CLEFT POINT: Hui Zong (TB 7)